Stratejik plan

 

 

 

 

 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
İSCEHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

(2009-2013)
STRATEJİK PLANI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayıs-2008

 

 


ÖNSÖZ

 

Kamu kuruluşlarının 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince stratejik plan hazırlamaları zorunlu hale getirilmiştir. Bu Kanunun 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe giren 9. maddesinde tüm kamu idarelerinin temel ilkeleri ve değerleri çerçevesinde misyon ve vizyon belirlemeleri, stratejik amaçlarını ve ölçülebilir hedeflerini oluşturmaları, performans göstergelerini belirlemeleri ve süreci izleyerek performans göstergeleri doğrultusunda değerlemeleri öngörülmektedir. Bu kanuna dayanarak Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanarak 26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile stratejik plan hazırlamanın yol ve yöntemleri belirlenmiştir.

 

Yasal düzenlemenin kurumsal düzeyde uygulanmasını desteklemek ve üniversitelerin akademik ve idari hizmetlerinin kalite düzeylerini iyileştirmek için Yükseköğretim Kurulu tarafından Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği hazırlanmış ve 20.09.2005 tarih ve 25942 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik Bologna süreci kapsamında yükseköğretim kurumlarında kalite geliştirme ve ülkeler arası işbirliğini artırma amacıyla öngörülen çalışmaların başlangıcını oluşturmaktadır. Yönetmelik kapsamında Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu oluşturulmuş ve komisyon tarafından yükseköğretim kurumlarının akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını ulusal boyutta ortak bir sistem içinde yürütebilmeleri için Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi hazırlanmıştır. Bu iki farklı kurum tarafından hazırlanan yönetmelikler temelde ortak bir amaca hizmet etmektedir. Kamu kuruluşlarının istenilen düzeyde hizmet sunabilmeleri, hizmetlerin kalitesini geliştirmeleri ve verimliliği artırmaları için stratejik plan yapmaları, bütçelerini bu plana göre oluşturmaları, program ve proje bazında kaynak tahsislerini yapmaları gerekmektedir. Bu yasal düzenlemelerle birlikte, hızla gelişmekte ve uluslararası olma yolundaki Üniversitemizde kıt kaynakları etkili kullanarak kaliteli hizmetler sunmak amacıyla 2009-2013 Dönemi Stratejik Planı hazırlanmıştır. Bu plan doğrultusunda da Meslek Yüksekokulumuz 2009-2013 Dönemi Stratejik Planı hazırlanmıştır

 

İSCEHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

 

İÇİNDEKİLER

ŞEKİL LİSTESİ

TABLOLAR LİSTESİ

1. GİRİŞ

1.1 Stratejik Planın Amacı

1.2 Stratejik Planın Kapsamı

1.3 Stratejik Planın Hukuki Dayanakları

1.4 Stratejik Planlama

1.4.1 Stratejik Planlama Süreci

1.4.2 Stratejik Planlama Yaklaşımı

1.4.3 Katılımcı Yaklaşım

2….. DURUM ANALİZİ

2.1 Birimin Tarihi Gelişimi

2.2 Birimin Yasal Yükümlülükleri ve Mevzuat Analizi

2.3 Birimin Faaliyet Alanları, Hizmetler ve Ürünlerin Belirlenmesi

2.3.1 Eğitim Öğretim Hizmet ve Ürünleri

2.3.2 Bilimsel Araştırma, Geliştirme Hizmet ve Ürünleri

2.3.3 Etkinlikler

2.4 Paydaş Tespiti ve Analizi

2.4.1 Paydaşların tespiti

2.4.1.1 İç Paydaşlar

2.4.1.2 Dış Paydaşlar

2.4.2 Paydaşların önceliklendirilmesi

2.4.3 Paydaş Görüş ve önerilerinin alınması

2.4.4 Paydaşların değerlendirilmesi

2.5 Kurumsal Değerlendirme

2.5.1 Birim İçi Analiz

2.5.1.1 Birimin Yapısı

2.5.1.1.1 Birimin Organizasyon Şeması

2.5.1.2 Beşeri Kaynaklar

2.5.1.3 Kurum Kültürü

2.5.1.4 Birimin Fiziki Kaynakları

2.5.1.4.1 Taşınmazlar

2.5.1.4.1.1 Eğitime İlişkin Alanlar

2.5.1.4.1.2 Sosyal Alanlar

2.5.1.4.1.3 Hizmet Alanları

2.5.1.4.2 Taşınırlar

2.5.1.4.3 Teknolojik Kaynaklar

2.5.1.5 Mali Durum

2.5.1.5.1 Mali Kaynaklar

2.5.1.5.2 Bütçe Ödenekleri

2.5.2 Çevre Analizi

2.5.2.1 Birimin Faaliyet Alanında Dünyadaki Durum ve Gelişmeler

2.5.2.2 Birimin Faaliyet Alanında Ülkemizdeki Durum ve Gelişmeler

2.5.2.3 Temel Eğilimlerin Etkisi

2.5.3 Kurumsal Değerlendirme GZFT Analizi

3….. KURUMUN GELECEGİ

3.1 Misyonu Vizyon ve Değerler

3.2 Amaç, Hedef ve Faaliyetler

3.3 Planın Maliyeti

4. … UYGULAMA, İZLEME VE DEĞERLENDİRME

4.1 Uygulama Planı

4.2 İzleme ve Değerlendirme

4.3 Planın Uygulama Dönemi ve Revizyonu

SONUÇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1 Stratejik Plan Yaklaşım Süreci

Şekil 2 İscehisar MYO Organizasyon Şeması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1 Öğrenci Sayıları

Tablo 2 Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı

Tablo 3 Öğrenci-Öğretim Elemanı ve Verilen Ders Tablosu

Tablo 4 Araştırma Projeleri Tablosu

Tablo 5 Yıllara Göre Yayınlar, Bilimsel Etkinlikler ve Ödüllerin Dağılımı Tablosu

Tablo 6 Düzenlenen Etkinlikler Dağılımı Tablosu

Tablo 7 Paydaş Listesi

Tablo 8 Paydaş Tespit ve Önceliklendirme Tablosu

Tablo 9 Akademik Personel Dağılım Tablosu

Tablo 10 Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

Tablo 11 Akademik personelin ortalama unvan düzeyi

Tablo 12 İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)

Tablo 13 İdari Personelin Eğitim Durumu

Tablo 14 İdari Personelin Hizmet Süresi

Tablo 15 İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

Tablo 16 İşçilerin ve Kısmi Zamanlı Öğrencilerin Tablosu

Tablo 17 Çalışanların Kadın Erkek Personel Dağılımı Sayıları

Tablo 18 Çalışanların Kıdem Ortalamaları

Tablo 19 Taşınmazların Yerleşkeler İtibarıyla Dağılımı

Tablo 20 Kapalı Mekânların Yerleşkeler İtibarıyla Dağılımı

Tablo 21 Kapalı Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

Tablo 22 Kapalı Mekânların Kullanım Durumlarına Göre Dağılımı

Tablo 23 Eğitim Alanları Derslikler

Tablo 24 Toplantı – Konferans Salonları

Tablo 25 Akademik Personel Hizmet Alanları

Tablo 26 İdariPersonel Hizmet Alanları

Tablo 27 Birimin Araç ve Diğer Varlıkları Tablosu (Teknolojik Kaynaklar Hariç)

Tablo 28 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Tablo 29 Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Ödenekleri/Gider Dağılım Tablosu

Tablo 30 Stratejik Planın Hedef ve Amaçlar itibarı ile Maliyet Tablosu

Tablo 31 Stratejik Planın Hedef ve Amaçlar itibarı ile Maliyet Tablosu

 

 

 

 

1. GİRİŞ

 

1.1 Stratejik Planın Amacı

 

Bu stratejik planlamanın amacı, İscehisar Meslek Yüksekokulunun misyon, vizyon ve temel değerlerinin belirlenmesini, güçlü ve zayıf yönlerin, fırsat ve tehditlerin saptanıp değerlendirilmesi, ilgili birimlerinin Üniversite ve Meslek Yüksekokulumuz misyon, vizyon ve stratejileri doğrultusunda hedeflerinin oluşturmasını sağlamaktır.

 

1.2 Stratejik Planın Kapsamı

 

Bu stratejik plan, 2009–2013 dönemi için İscehisar Meslek Yüksekokulunun tüm birimlerinin faaliyetlerinin incelenmesini, kurumsal GZFT analizlerinin yapılmasını, misyon, vizyon ve temel değerlerinin belirlenmesini ve buna dayalı olarak Meslek Yüksekokulunu ilgilendiren stratejik hedefler, maliyeti ile performans göstergelerinin belirlenmesini ve hedeflerin hayata geçirilmesini sağlayacak uygulama planları ile Yüksekokula bağlı birimlerin performanslarının izlenmesi ve değerlendirilmesini kapsar.

 

1.3 Stratejik Planın Hukuki Dayanakları

 

Bu stratejik plan 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümleri, 26 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 20.09.2005 tarih ve 25942 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

 

1.4 Stratejik Planlama

 

1.4.1 Stratejik Planlama Süreci

 

Meslek Yüksekokulumuzda “Stratejik Planlama” çalışmalarına, 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe giren stratejik planlamaya ilişkin 9’ncu Maddesinde belirtilen; “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar…” hükmü ve bu Madde hükmüne istinaden Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanarak 26.05.2006 tarih ve 26179 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanarak 20.09.2005 tarih ve 25942 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde 01.11.2006 tarihinde “2009–2013 Stratejik Plan Hazırlama Programı” çalışmaları ile başlamıştır. Meslek Yüksekokulumuzun 2009–2013 Dönemi Stratejik Planı, hazırlanan bu Stratejik Plan Hazırlama Programı eki is takvimine uygun olarak tamamlanmıştır.

 

1.4.2 Stratejik Planlama Yaklaşımı

 

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu,” ile Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği” ve“Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi” çerçevesinde Üniversitemizde özdeğerlendirme ve çevre değerlendirmeyi esas alan bir stratejik yaklaşım benimsenmiştir. Bu kapsamda Üniversitemizde, Yükseköğretim Kurulu tarafından geliştirilen ve kurum temellerine dayanan, birey hedeflerinden başlayarak, alt birim hedefleri, birim hedefleri ve kurum hedeflerinin oluşturulması ile kurum stratejik planın yapılması, uygulama planlarının oluşturularak uygulanması ve uygulama sonucunda periyodik izleme, değerlendirme ve iyileştirme süreçlerinden oluşan YÖDEK Stratejik Yaklaşımı uygulanması benimsenmiştir.

 

Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) tarafından benimsenen akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarında stratejik yaklaşım’a dayanan ve Üniversitemiz Stratejik Planlamasına de temel teşkil eden bu süreç Sekil 1’de şematik olarak verilmiştir. Bu yaklaşım, Kurumun içinde bulunduğu çevresel faktörlerle Kurum içi faktörleri bir bütün halinde birlikte değerlendirilmesi ve buna dayalı stratejiler geliştirilmesini esas almaktadır. Bu Stratejik Planlama Sürecinin en belirgin özelliği kurumsal misyon ve vizyona dayalı bir süreç olmasıdır. Sürecin temel unsurlarından birisi de güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve tehditlerin yani kurumsal değerlendirme olan özdeğerlendirme ve çevre değerlendirmesine dayanmasıdır. Bu planda, Üniversitemizin kurumsal değerlendirme çalışmaları çerçevesinde, özdeğerlendirme çalışmaları ile mevcut durumunu, çevre değerlendirme çalışmaları ile Üniversiteyi etkileyen dış faktörlerin tespiti ve bunları dikkate alarak kendine özgü stratejiler ve hedefler belirlemesi öngörülmüştür. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme çalışmalarına temel teşkil eden yaklaşım doğrultusunda, Üniversitemiz kurumsal değerlendirme sonuçlarını dikkate alarak, kurumsal misyon, vizyon ve temel değerlere uygunluğunu değerlendirerek hizmetlerinin kalitesini geliştirici nitelikte strateji ve amaçlar belirlenmiştir. Belirlenen her strateji ve/veya amacın gerçekleştirilebilmesi için, Üniversitemizin bünyesinde ölçülebilir ve net olarak anlaşılabilir nitelikte birim hedefleri oluşturulmuştur. Bu hedefleri gerçekleştirmesi için uygulama planları oluşturulacak ve bu planlarda ilgili birimler ve ilgili sorumlu birim amirleri belirlenecektir. Bu kapsamda, tüm birimlerin misyon, vizyon ve stratejileri Üniversitenin misyon, vizyon ve stratejilerine uygun bir stratejik yapılanma içerisindedir. Üniversite hedefleri doğrultusunda belirlenmiş olan birimlerin hedef ve faaliyetlerinin tüm aşamalarda hazırlanacak olan “Uygulama Planları” ile birimlerin çalışan bireylerin hedeflerine dönüştürülerek, hem hedeflerin gerçekleştirilmesi hem de izlenmesi, yani hedeflere hangi oranda ulaşıldığını gösteren “Performans Göstergeleri”nin belirlenmesi ve bunların periyodik olarak izlenerek iyileştirmesi sağlanacaktır. Her eylem planında ilgili hedefin gerçekleştirilmesine yönelik olan faaliyetlerin neler olduğu, kimin sorumluluğunda faaliyetlerin gerçekleştirileceği ve her faaliyetin başlama ve bitiş zamanları açık olarak belirtilecektir.

 

Şekil 1 Stratejik Plan Yaklaşım Süreci

 

 

 

1.4.3 Katılımcı Yaklaşım

 

Stratejik planlamanın başarısı ancak Üniversitenin tüm çalışanları tarafından Planının sahiplenmesi ile mümkün olacağı düşüncesiyle Stratejik Planlama çalışmaları Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato Kararı ile başlatılmış, çıkarılan iç Genelge ile çalışmalara tüm birimlerin katılımı istenmiş, tüm birimlerde kendi karar organları ile tüm çalışanlarının katılımını sağlamıştır. Stratejik planlama Üniversite içinde belirli bir birimin ya da grubun isi olarak görülmemiş, akademik ve idari tüm birimlerin doğrudan katılımıyla, tüm yetkililerin, idarecilerin ve her düzeydeki personelin katkısı, ortak çabası ve desteği alınarak tamamlanmıştır. Bu amaçla tüm birimlerde birim amirleri tarafından “Birim Stratejik Plan Hazırlama Ekip”leri kurulmuş ve birim stratejik planlarını oluşturmuşlardır. Böylece tüm birim yetkililerinin katılımı sağlanmıştır. Üniversite stratejilerinin tespiti aşamasında tüm Birim Stratejik Plan Hazırlama Ekip üyeleri, öğrenci konseyi üyeleri ve il merkezinde bulunan kamu ve özel kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile ayrı çalıştaylar düzenlenmiş ve bu kesimlerin Üniversite hakkındaki düşünceleri ile Plana yönelik görüş ve önerileri alınarak bu kesimlerinde Plana katkıları ve sahiplenmesi sağlanmıştır. Tüm öğrencilere, personele ve bölgemizdeki kamu ve özel kesim ile halka ayrı Üniversite hakkındaki görüş ve düşünce ve beklentileri hakkında anketler uygulanmış, stratejiler belirlenirken bu beklentilerde dikkate alınmıştır. Ayrıca Misyon, vizyon ve değerlerin belirlenmesi aşamasında web üzerinden personele anket uygulanarak tüm personelinin misyon, vizyon ve değerler hakkındaki görüşleri alınmıştır. Böylece tüm çalışanların, öğrencilerin ve dış paydaşların plana katılımı sağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DURUM ANALİZİ

 

2.1 Birimin Tarihi Gelişimi

Yüksekokulumuz 1994–1995 Eğitim-Öğretim yılında 3 programla eğitim öğretim hayatına başlamıştır. Bu programlar;

-Mermercilik

-Taş işlemeciliği

-İş makineleri programlarıdır.

 

Meslek yüksekokullarının program ve müfredatlarının yeniden gözden geçirilmesi amacıyla 2002 yılında “MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi” adı altında bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda, meslek yüksekokullarındaki 15 programın eğitim programları (müfredatları) yeniden yazılmıştır. Bu yeni düzenleme sonucunda yüksekokulumuzdaki İş Makineleri Programının adı Makine Programı olarak değiştirilmiştir.

Halen Yüksekokulumuzda 3 programda eğitim öğretime devam edilmektedir. Bu programlar;

-Mermer Teknolojisi Programı

-Doğaltaş Dekorasyon Programı

-Makine Programı

Taş İşlemeciliği programı ise geçen yıl (2006) üniversitemiz senatosu kararı uyarınca YÖK tarafından kapatılmıştır.

 

2.2 Birimin Yasal Yükümlülükleri ve Mevzuat Analizi

 

Türkiye’de yüksek öğretim T.C. Anayasası’nın 130 ve 131. maddeleri ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile düzenlenmektedir. Meslek Yüksekokulumuz da bu hukuki çerçeve içerisinde yüksek öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

2.3 Birimin Faaliyet Alanları, Hizmetler ve Ürünlerin Belirlenmesi

Meslek Yüksekokulumuz, Doğal taş ve Makine sektöründe çalışacak ara elemanları (teknikerleri) Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağın gerektirdiği bilgi ve beceri donanımına sahip olacak şekilde yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim alanında faaliyet göstermektedir. Meslek Yüksekokulumuzda üç programda (Makine, Mermer Teknolojisi, Doğal Taş Dekorasyon) iki yıllık önlisans eğitimi verilmektedir. Bu eğitim kapsamında öğrencilerimiz, teorik ve pratik derslerle bilgi kazanmanın yanında yaz stajlarıyla da tecrübelerini artırmaktadırlar.

Ayrıca öğrencilerimiz Afyon Belediyesi tiyatro topluluğunda çeşitli oyunlarda görev almak, çeşitli öğrenci kulüplerine üye olarak çalışmalara katılmak gibi kültürel faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Meslek Yüksekokulumuzda; futbol, masa tenisi, basketbol vb. gibi spor dallarında çeşitli turnuvalar düzenlenerek öğrencilerimizin spor faaliyetlerine katılımı sağlanmaktadır.

 

2.3.1 Eğitim Öğretim Hizmet ve Ürünleri

Meslek Yüksekokulumuzda sürdürülen eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin bazı bilgiler aşağıda tablolar halinde verilmiştir.

 

Tablo 1 Öğrenci Sayıları

Birimin/Bölüm Adı

I. Öğretim

II. Öğretim

Genel Toplam

 

E

K

Top.

 

 

Makine

93

3

96

96

Mermer Teknolojisi

81

16

97

97

Doğal Taş Dekorasyon

28

46

74

74

Takı Tasarımı ve Süs Taşı İşlemeciliği

5

17

22

22

Toplam

207

82

289

289

 

Tablo 2 Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı

Birimin/Bölüm Adı

ÖSS

Kontenjanı

ÖSS sonucu

Yerleşen

Boş Kalan

Doluluk Oranı

Makine

40

36

4

%90

Mermer Teknolojisi

40

37

3

%93

Doğal Taş Dekorasyon

40

32

8

%80

Takı Tasarımı ve Süs Taşı İşlemeciliği

30

22

8

%74

Toplam

150

127

23

%85

 

Tablo 3 Öğrenci-Öğretim Elemanı ve Verilen Ders Tablosu

Akademik Yıl

 

2005-2006

Öğrencinin kayıtlı olduğu programlar

Öğrenci

Sayısı

Mezun olan Öğrenci Sayısı

Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı

Verilen Ders Saati /Kredi

I.Ö

II.Ö

I.Ö

II.Ö

I.Ö

II.Ö

I.Ö

II.Ö

Önlisans

267

26

30

350

Akademik Yıl

 

2006-2007

Öğrencinin kayıtlı olduğu programlar

Öğrenci

Sayısı

Mezun olan Öğrenci Sayısı

Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı

Verilen Ders Saati /Kredi

I.Ö

II.Ö

I.Ö

II.Ö

I.Ö

II.Ö

I.Ö

II.Ö

Önlisans

241

47

30

350

 

2.3.2 Bilimsel Araştırma, Geliştirme Hizmet ve Ürünleri

 

Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde gerçekleştirilen bilimsel faaliyetler aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir.

 

Tablo 4 Araştırma Projeleri Tablosu

Bilimsel Araştırma Proje Sayısı

PROJELER

2006

Önceki Yıldan

Devreden
Proje

Yıl İçinde Eklenen Proje

Toplam

Yıl İçinde Tamamlanan Proje

Toplam Ödenek

YTL

DPT

TÜBİTAK

1

1

1

7.500

A.B.

1

1

1

10.000

B. A. PROJELERİ

1

1

 

10.325

DİĞER

TOPLAM

2

1

3

 

27.825

 

Tablo 5 Yıllara Göre Yayınlar, Bilimsel Etkinlikler ve Ödüllerin Dağılımı Tablosu

 

YILLARA GÖRE YAYINLAR, BİLİMSEL ETKİNLİKLER VE ÖDÜLLERİN DAĞILIMI

UNVAN

YILLAR

2005

2006

TOPLAM

KİTAP

Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitapta (ders kitabı hariç) bölüm

2

2

MAKALE

 

 

 

SCI-Expanded (Science Citation Index-Expanded)

1

1

Uluslararası alan indeksleri kapsamındaki dergiler

İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergiler

Uluslararası hakemsiz dergi

Ulusal hakemli dergi

Ulusal hakemsiz dergi

1

1

Atıf sayısı

 

BİLDİRİ

 

 

 

Uluslararası Sözlü Bildiri

Ulusal Poster Bildiri

Ulusal Sözlü Bildiri

2

4

6

ÖDÜLLER

 

 

 

Ulusal Ödül

*Aynı birimde birden fazla öğretim üyesi aynı yayında veya projede yer almışsa tekrar olmaması açısından ilgili yayın sadece 1 kez sayılacaktır. Atıf sayılarında atıf yapılan yıl göz önüne alınacaktır.

 

2.3.3 Etkinlikler

 

Her birim yapmış oldukları etkinlikleri aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde kendi stratejik planlarında belirtirler. Mükerrerliğe sebep olmamak için Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tüm üniversitenin etkinliklerini kendi raporlarında yar verirler.

 

Tablo 6 Düzenlenen Etkinlikler Dağılımı Tablosu

DÜZENLENEN ETKİNLİKLER

 

Sayı

Etkinlik Türü

2005

2006

2007

Sempozyum ve Kongre

Konferans

Panel

1

1

2

Seminer

6

7

4

Açık Oturum

Söyleşi

Tiyatro

Konser

1

Sergi

1

1

2

Turnuva

1

1

2

Teknik Gezi

1

2

Eğitim Semineri

1

Sertifika Programı

1

Bienal

Gösteri

TOPLAM

9

12

14

 

2.4 Paydaş Tespiti ve Analizi

 

Meslek Yüksekokulumuzun paydaşları ve bunların analizi aşağıda tablolar halinde verilmiştir.

 

2.4.1 Paydaşların tespiti

 

Tablo 7 Paydaş Listesi

Paydaşlar

Çalışanlar

Hizmet Alanlar

Temel Ortaklar

Stratejik Ortaklar

Kural Koyucular

Akademik Personel

Ö

 

 

 

 

İdari Personel

Ö

 

 

 

 

Geçici İşçiler

Ö

 

 

 

 

Kısmi Zamanlı Öğrenciler

Ö

 

 

 

 

Öğrenciler

 

Ö

 

 

 

YÖK

 

 

Ö

 

Ö

Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Ö

 

Ö

Maliye Bakanlığı

 

 

Ö

 

Ö

DPT

 

 

Ö

Ö

 

TÜBİTAK

 

 

Ö

Ö

 

İşverenler ve Firmalar

 

 

 

Ö

 

Mezunlar

 

 

 

Ö

 

Diğer Üniversiteler

 

 

 

Ö

 

Araştırma Fonları

 

 

Ö

 

 

Yerel Yönetimler

 

 

 

Ö

 

Yazılı ve Görsel Basın

 

Ö

 

Ö

 

Toplum

 

Ö

 

 

 

AB Kurumları

 

 

 

Ö

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.1 İç Paydaşlar

 

Birimden etkilenen veya Birimi etkileyen Birim içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kurumlardır. Birimin akademik ve idari çalışanları ile yöneticileri iç paydaşlara örnek olarak verilebilir.

 

2.4.1.2 Dış Paydaşlar

 

Öğrenciler, YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, DPT, TÜBİTAK, İşverenler ve Firmalar, Mezunlar, Diğer Üniversiteler, Araştırma Fonları, Yerel Yönetimler, Yazılı ve Görsel Basın, Toplum, AB Kurumları dış paydaşlar arasındadır.

 

2.4.2 Paydaşların önceliklendirilmesi

 

Paydaşların önceliklendirilmesinde dikkate alınacak hususlar; paydaşın Meslek Yüksekokulumuz faaliyetlerini etkileme gücü ile faaliyetlerinden etkilenme derecesidir. Paydaşların önceliklendirilmesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Tablo 8 Paydaş Tespit ve Önceliklendirme Tablosu

PAYDAŞ ADI

İÇ PAYDAŞ

DIŞ PAYDAŞ

NEDEN PAYDAŞ

ÖNCELİĞİ

Akademik Personel

Ö

 

 

1. derece

İdari Personel

Ö

 

 

1. derece

Geçici İşçiler

Ö

 

 

1. derece

Kısmi Zamanlı Öğrenciler

Ö

 

 

1. derece

Öğrenciler

Ö

 

 

1. derece

YÖK

 

Ö

 

2. derece

Milli Eğitim Bakanlığı

 

Ö

 

2. derece

Maliye Bakanlığı

 

Ö

 

2. derece

DPT

 

Ö

 

2. derece

TÜBİTAK

 

Ö

 

2. derece

İşverenler ve Firmalar

 

Ö

 

1. derece

Mezunlar

 

Ö

 

3. derece

Diğer Üniversiteler

 

Ö

 

3. derece

Araştırma Fonları

 

Ö

 

2. derece

Yerel Yönetimler

 

Ö

 

2. derece

Yazılı ve Görsel Basın

 

Ö

 

3. derece

Toplum

 

Ö

 

3. derece

AB Kurumları

 

Ö

 

4. derece

 

2.4.3 Paydaş Görüş ve önerilerinin alınması

 

Öncelikli paydaşların Meslek Yüksekokulumuz hakkındaki görüş ve önerilerinin alınarak stratejik plana yansıtılması bir program dâhilinde yürütülmektedir.

 

Paydaş görüşleri alınırken;

Ø Mülakat,

Ø Anket uygulaması,

Ø Toplantı,

yöntemlerinden yararlanılmıştır.

 

Özellikle akademik, idari ve diğer personel, öğrenciler gibi iç paydaşlar ile yerel yönetimler, işverenlerin bir kısmı ve toplumun görüşü alınırken mülakat yöntemi uygulanmıştır. İşveren ve firmaların bir kısmı ile yerel yönetimlerin görüşlerinin alınmasında anket uygulaması ve toplantı yöntemlerinden de faydalanılmıştır.

 

 

2.4.4 Paydaşların değerlendirilmesi

 

Öncelikli paydaşlardan okulumuz personelinin beklentilerinin önemli ölçüde karşılandığı rahat ve huzurlu bir çalışma ortamı sunulduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte diğer kampuslardakinden farklı olarak ulaşım ve yemek konularında sıkıntılar doğmaktadır. Okulumuz İscehisar İlçesinde bulunduğundan yemek hizmeti verecek firma sayısı sınırlıdır ayrıca hizmetleri de yetersizdir. Yüksekokulumuz İlçe merkezi dışında kaldığından ulaşımda sıkıntılar doğmaktadır. Özellikle bir malzeme taşınması ve acil durumlarda ilçeye ulaşımda kullanılmak üzere Yüksekokula ait bir araca ihtiyaç bulunmaktadır. Bu sorunların Üniversite yönetiminin de katkısıyla çözülmesi beklenmektedir.

 

Diğer paydaşlarımızdan öğrencilerimiz okulumuzdan daha iyi donanımlı bilgisayar laboratuarı, sosyal faaliyetleri için daha fazla alan ve mekan beklentileri bulunmaktadır. Bu beklentiler yine Üniversitenin katkılarıyla karşılanabilecektir.

 

Öncelikli paydaşlarımızdan firmalar ve işverenler ise Meslek Yüksekokulumuzdan nitelikli ve iyi donanımlı mezunlar talep etmektedirler. Ayrıca Meslek Yüksekokulumuzla daha fazla ilişki kurmak, karşılıklı etkileşim içerisinde bulunmak gibi talepleri bulunmaktadır. Bu talepler eğitim öğretim faaliyetlerinde özellikle akademik personelimizi daha şevkle çalışmaya sevk etmekte; öğrencilerimiz için ise bir an evvel mezun olmak için bir motivasyon sağlamaktadır. Bu talepler Meslek Yüksekokulumuzun faaliyetlerinde olumlu etkiler yaratmaktadır. Bununla birlikte okulumuzun da bazı ihtiyaçlarının giderilmesinde, staj imkanlarının sağlanmasında firmalardan daha aktif katılım beklenmektedir. Bu beklentiler mülakat ve toplantılarda paydaşlara iletilmektedir.

 

Yerel yönetimler, belediye, emniyet, hastane, vb. diğer kurumlar güvenlik, alt yapı, ulaşım, sağlık konularında okulumuzun ihtiyaçlarını gideren paydaşlardır. Okulumuzda sağlıklı, güvenli ve devamlı bir eğitim-öğretim faaliyetinin yürütülmesinde bu kurumların da etkisi büyüktür.

 

2.5 Kurumsal Değerlendirme

 

2.5.1 Birim İçi Analiz

Meslek Yüksekokulumuzda birim içi analiz, okulumuzun mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek, iç ortamdan kaynaklanan ve kontrol edilebilen koşulların ve eğilimlerin incelenmesi sonucu güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve bunların değerlendirilmesidir.

2.5.1.1 Birimin Yapısı

 

2.5.1.1.1 Birimin Organizasyon Şeması

 

Şekil 2 İscehisar MYO Organizasyon Şeması

 

2.5.1.2 Beşeri Kaynaklar

 

Birimimizde çalışan akademik ve idari personel ile ilgili bilgiler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

 

Tablo 9 Akademik Personel Dağılım Tablosu

AKADEMİK PERSONEL DAĞILIMI

 

YILLAR

2005

2006

2007

 

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

2

2

Öğretim Görevlisi

6

4

2

4

Araştırma Görevlisi

Uzman

Okutman

TOPLAM

6

6

2

6

 

 

 

 

Tablo 10 Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

 

21-25 Yaş

26-30 Yaş

31-35 Yaş

36-40 Yaş

41-50 Yaş

51- Üzeri

Kişi Sayısı

3

3

1

1

Yüzde

38

38

12

12

 

Tablo 11 Akademik personelin ortalama unvan düzeyi

 

Katsayı

Sayısı

K x S

Profesör

7

Doçent

6

1

6

Yardımcı Doçent

5

2

10

Doktoralı Diğer Öğr. Elemanı

4

Öğretim Görevlisi

3

6

18

Okutman

2

Araştırma Görevlisi +Uzman

1

TOPLAM

9

28

 

Akademik personelin ortalama unvan düzeyi; [(Profesör Sayısı x 7)+(Doçent Sayısı x 6)+(Yard. Doçent Sayısı x 5)+(Öğretim Üyesi Dışında Kalan Doktoralı Öğretim Elemanı Sayısı x 4)+(Öğretim Görevlilerinin sayısı x 3)+(Okutmanların Sayısı x 2)+(Araştırma Görevlilerinin sayısı x 1)/Yukarıdaki Unvanlardaki toplam öğretim elemanlarının sayısı. (=3,11)

 

Tablo 12 İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)

İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)

 

Dolu

Boş

Toplam

Genel İdari Hizmetler

5

 

5

Sağlık Hizmetleri Sınıfı

 

 

 

Teknik Hizmetleri Sınıfı

1

 

1

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı

 

 

 

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı.

 

 

 

Din Hizmetleri Sınıfı

 

 

 

Yardımcı Hizmetli

2

 

2

Toplam

8

 

8

Tablo 13 İdari Personelin Eğitim Durumu

İdari Personelin Eğitim Durumu

 

İlköğretim

Lise

Ön Lisans

Lisans

Y.L. ve Dokt.

Kişi Sayısı

1

5

1

1

 

Yüzde

12,5

62,5

12,5

12,5

 

Tablo 14 İdari Personelin Hizmet Süresi

İdari Personelin Hizmet Süresi

 

1 – 3 Yıl

4 – 6 Yıl

7 – 10 Yıl

11 – 15 Yıl

16 – 20 Yıl

21 – Üzeri

Kişi Sayısı

1

3

2

Yüzde

17

50

33

 

Tablo 15 İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

 

21-25 Yaş

26-30 Yaş

31-35 Yaş

36-40 Yaş

41-50 Yaş

51- Üzeri

Kişi Sayısı

1

 

 

4

3

 

Yüzde

12,5

 

 

50

37,5

 

 

Tablo 16 İşçilerin ve Kısmi Zamanlı Öğrencilerin Tablosu

İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre)

 

Dolu

Boş

Toplam

Sürekli İşçiler

Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay)

Vizesiz işçiler (3 Aylık)

Kısmi Zamanlı Öğrenciler

Toplam

Tablo 17 Çalışanların Kadın Erkek Personel Dağılımı Sayıları

 

Kadın

Erkek

Toplam

K %

E %

Öğretim Üyeleri

3

3

0

100

Öğretim Elemanları

2

4

6

33

67

İdari Personel

6

6

0

100

Diğer Personel

1

2

3

33

67

Toplam

1

15

16

6

94

 

Tablo 18 Çalışanların Kıdem Ortalamaları

 

0-5

5-10

10-15

15-20

20-25

25-30

30-35

35<

Öğretim Üyeleri

1

1

1

Öğretim Elemanları

4

1

1

İdari Personel

1

1

2

2

Diğer Personel

3

1

Toplam

 

2.5.1.3 Kurum Kültürü

 

Meslek Yüksekokulumuzda yöneticilerle, akademik ve idari personelin iletişimi yüksek seviyede olup karar alma süreçlerine tüm personelin bilgi ve sorumlulukları nispetinde katılımı teşvik edilmektedir. Bu değerlerin geleneğe dönüşmesi için herkes gayret göstermektedir.

 

2.5.1.4 Birimin Fiziki Kaynakları

 

2.5.1.4.1 Taşınmazlar

 

Meslek Yüksekokulumuza ait taşınmazlar tablolar halinde aşağıda verilmektedir.

 

Tablo 19 Taşınmazların Yerleşkeler İtibarıyla Dağılımı

YERLEŞKE ADI

Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (M²)

Toplam (M²)

Açıklama

Üniversite

Maliye Hazinesi

Diğer

ANS Kampüsü

 

 

 

 

 

A.Çetinkaya K..

 

 

 

 

 

A.Karahisar K

 

 

 

 

 

İscehisar M.Y.O.

1.450

 

 

1450

Kapalı alan

İscehisar M.Y.O.

100.000

 

 

100.000

Açık alan

TOPLAM

101.450

 

 

101.450

 

 

Tablo 20 Kapalı Mekânların Yerleşkeler İtibarıyla Dağılımı

Yerleşke Adı

Kapalı Alan Miktarı (M²)

 

Üniversite

Maliye Hazinesi

Toplam (M²)

İscehisar M.Y.O.

1.450

1.450

 

Tablo 21 Kapalı Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

Hizmet Alanı

ANS Kampüsü

A.Karahisari Kampüsü

Ali Çetinkaya Kampüsü

Diğer Yerleşkeler

İscehisar MYO

Toplam

Açıklama

Eğitim öğretim ve Araştırma

 

 

 

1.100

 

Derslik-Laboratuvar-Atölye

Beslenme

 

 

 

150

 

Öğrenci Kantini

Kültür

 

 

 

 

Spor

 

 

 

400

 

Açık Basketbol Sahası

İdari ve Diğer

 

 

 

200

 

İdari Akademik Bürolar

TOPLAM (M²)

 

 

 

1.850

 

 

Tablo 22 Kapalı Mekânların Kullanım Durumlarına Göre Dağılımı

Kullanım Durumu

Adet

Kapasitesi

Kullanım Durumu

Adet

Kapasitesi

Derslik

4

280

200

Laboratuar

2

140

100

Atölye

1

700

50

 
2.5.1.4.1.1 Eğitime İlişkin Alanlar

 

Tablo 23 Eğitim Alanları Derslikler

Eğitim Alanı

Kapasitesi

0–50

Kapasitesi

51–75

Kapasitesi

76–100

Kapasitesi

101–150

Kapasitesi

151–250

Kapasitesi

251–Üzeri

Anfi

Sınıf

4

Bilgisayar Lab.

1

Diğer Lab.

1

Toplam

6

 
2.5.1.4.1.2 Sosyal Alanlar

 

Kantinler ve Kafeteryalar

Kantin Sayısı: 1 Adet

Kantin Alanı: 150 m2

 

Spor Tesisleri

Açık Spor Tesisleri Sayısı: 1 Adet

Açık Spor Tesisleri Alanı: 400 m2

 

Tablo 24 Toplantı – Konferans Salonları

 

Kapasitesi

0–50

Kapasitesi

51–75

Kapasitesi

76–100

Kapasitesi

101–150

Kapasitesi

151–250

Kapasitesi

251–Üzeri

Toplantı Salonu

Konferans Salonu

1

Toplam

1

 

2.5.1.4.1.3 Hizmet Alanları

 

Tablo 25 Akademik Personel Hizmet Alanları

 

Sayısı

(Adet)

Alanı

(m2)

Kullanan Sayısı (Kişi)

Çalışma Odası

3

140

7

Toplam

3

140

7

Tablo 26 İdariPersonel Hizmet Alanları

 

Sayısı

(Adet)

Alanı

(m2)

Kullanan Sayısı

Çalışma Odası

2

70

5

Toplam

2

70

5

 

Ambar Alanları

Ambar Sayısı: 1 Adet

Ambar Alanı: 10 m2

 

Arşiv Alanları

Arşiv Sayısı:1 Adet

Arşiv Alanı: 10 m2

 

Atölyeler

Atölye Sayısı: 1 Adet

Atölye Alanı: 700 m2

 

2.5.1.4.2 Taşınırlar

 

Tablo 27 Birimin Araç ve Diğer Varlıkları Tablosu (Teknolojik Kaynaklar Hariç)

Araç, Demirbaş ve Diğer Varlıklar adı

Sayısı

Araç, Demirbaş ve Diğer Varlıklar adı

Sayısı

Atölyelerde kullanılan makina

25

 

 

 
2.5.1.4.3 Teknolojik Kaynaklar

Bilgisayarlar

Masa üstü bilgisayar Sayısı: 18 Adet

Taşınabilir bilgisayar Sayısı: 3 Adet

 

Tablo 28 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Cinsi

İdari Amaçlı

(Adet)

Eğitim Amaçlı

(Adet)

Araştırma Amaçlı

(Adet)

Projeksiyon

2

Slayt makinesi

1

Baskı makinesi

1

Fotokopi makinesi

1

Cinsi

İdari Amaçlı

(Adet)

Eğitim Amaçlı

(Adet)

Araştırma Amaçlı

(Adet)

Faks

1

Fotoğraf makinesi

1

Televizyonlar

1

Tarayıcılar

2

Mikroskoplar

1

2.5.1.5 Mali Durum

 

2.5.1.5.1 Mali Kaynaklar

 

Meslek Yüksekokulumuzun mali kaynaklarını Maliye Bakanlığı izniyle hazineden aktarılan bütçe oluşturmaktadır.

 

2.5.1.5.2 Bütçe Ödenekleri

 

Tablo 29 Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Ödenekleri/Gider Dağılım Tablosu

 

2007

2008

 

Başlangıç Ödeneği

YTL

Gerçekleşme Toplamı

YTL

Başlangıç Ödeneği

YTL

Gerçekleşme Toplamı

YTL

01.Personel Giderleri

344.200

291.262

377.000

192.112

02.Sos.Güv.Kur.Dev.Pir.Gid.

81.600

41.105

40.000

27.120

03 Mal ve Hizmet Alım Gid.

33.000

63.336

37.000

10.928

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

 

2.5.2 Çevre Analizi

2.5.2.1 Birimin Faaliyet Alanında Dünyadaki Durum ve Gelişmeler

 

Meslek Yüksekokulumuz temelde doğal taş sektörünün teknik ara eleman ihtiyacını gidermek üzere Makine, Mermer Teknolojisi ve Doğal Taş Dekorasyon programlarında eğitim vermektedir. Bu alanlarda dünya genelinde çok önemli gelişmeler olmaktadır. Özellikle bilgisayar (CNC) kontrollü mermer kesme ve işleme makinelerinin sektörde kullanıma girmesiyle birlikte istenilen şekillerde hatasız ürünler elde edilmesi mümkün olmuştur. Doğal taş alanında tüketim alışkanlıkları ve beğeniler de değişim göstermiş ve önceleri sadece gerçek mermer türü doğal taşlar tüketimi ilk sıradayken günümüzde traverten, andezit, kayrak taşı vb. gibi doğal taşların tüketimi mermer tüketimini geride bırakmıştır. Bunlara paralel olarak makine sektöründe yeni teknolojilerin kullanımı ve başka amaçlarla kullanılan makinelerin doğal taş sektörüne adaptasyonu gibi yenilikler gözlenmektedir. Türk doğal taş sektörü sahip olduğu doğal kaynakları gün geçtikçe daha verimli kullanarak dünya piyasalarındaki konumunu güçlendirmektedir. Ayrıca mermer makineleri alanında üretim oldukça yüksek seviyelere çıkmış ve bu alandaki dışa bağımlılık da ortadan kalkmıştır.

 

2.5.2.2 Birimin Faaliyet Alanında Ülkemizdeki Durum ve Gelişmeler

 

Dünya genelindeki değişime paralel olarak Türk doğal taş sektörü her yıl yaklaşık %30 büyüme göstermiş ve Türkiye’de katma değeri en yüksek sektörlerden biri haline gelmiştir. Meslek Yüksekokulumuz da bu alandaki teknik ara eleman ihtiyacını karşılayarak verimliğin artışında en temel katkıyı gerçekleştirmektedir. Dünya ile rekabetin her geçen gün arttığı bu dönemde mevcut kaynakların ekonomiye kazandırılmasında fiyatta değil kalitede ve hizmette rekabet etmenin gerekliliğine inanan Yüksekokulumuz bunu gerçekleştirecek kalifiye teknik ara elemanları yetiştirerek sektörün hizmetine sunma gayreti içindedir. Takı tasarımı ve üretimi Ülkemizde büyük önem kazanmış Türk kuyumculuk sektörünün ihracatı dünyada ikinci sıraya yükselmiştir. Bu gelişmenin sürdürülmesi ancak yeni tasarımlar geliştirebilen eğitimli insan gücüyle mümkün olacaktır. Meslek Yüksekokulumuzun bu alanda katkısı büyük olacaktır.

 

2.5.2.3 Temel Eğilimlerin Etkisi

 

Dünyada bir güç merkezi oluşturma çabasında olan Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan yükseköğretim sistemleri için öngörülen yapısal değişikliğin niteliği ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız, İngiliz ve İtalyan Eğitim Bakanları tarafından 25 Mayıs 1998 tarihinde imzalanmıştır. Bunu, Avrupa’daki 29 ülkenin Eğitim Bakanları tarafından 19 Haziran 1999 tarihinde imzalanan Bolonya Deklarasyonu izlemiştir. Türkiye de bu deklarasyonu 2001 yılında imzalamıştır.

28-30 Mayıs 2003 tarihleri arasında II. Avrupa Yükseköğretim Kurumları Konvansiyonu’nda oluşturulan Graz Deklarasyonu, EUA (Avrupa Üniversiteler Birliği) politikasının temel belgesi olarak kabul edilmektedir. Çünkü aynı ilkeler 19 Eylül 2003 tarihli Berlin Deklarasyonunda da kabul görmüştür. Deklarasyon, Avrupa üniversitelerinin gelecekteki rollerini nasıl gördüklerini ortaya koymakta, hareket için öncellikleri tanımlamakta ve hükümetlerden ne gibi eylemler beklendiğini belirtmekte ve üniversitelerin Avrupa toplumunun gelişmesinin merkezi olarak kalabilmesi için yapmaları gerekenleri şu şekilde sıralamaktadır:

• Üniversitelerin kamu sorumluluğu olarak kalmasını sağlamak,

• Araştırmayı yükseköğretimin ayrılmaz bir parçası olarak görmek,

• Sağlam kurumlar oluşturarak akademik kaliteyi yükseltmek,

• Hareketliliği ve sosyal boyutu geliştirmek,

• Kalite güvencesi içinde bir Avrupa için bir politika çerçevesinin geliştirilmesini

desteklemek,

• Bologna Sürecini ileri götürmek.

Avrupa Birliğine katılma sürecinde bulunan ve birçok açıdan Avrupa ile entegre olmuş

Türkiye’nin bir üniversitesi olarak Afyon Kocatepe Üniversitesi ve İscehisar Meslek Yüksekokulu olarak bu oluşumları dikkatle izlemek ve pozisyonumuzu buna göre belirlemek durumunda olduğumuzu değerlendiriyoruz.

 

2.5.3 Kurumsal Değerlendirme GZFT Analizi

 

A. Güçlü Yönleri

 

G-1. Genç bir akademik kadro,

G-2. Tüm çalışanların bilişim teknolojilerini kullanmaya yatkın olması,

G-3. Ulusal ve uluslararası destekli (LDV, TÜBiTAK, DPT) projelerin sayılarının artıyor olması,

G-4. Güncel ve işlevsel web sayfası,

G-5. Şeffaf, paylaşımcı ve değişime açık bir yönetim,

G-6. Üniversitemizin, Türkiye’de ön lisans, lisans ve lisans üstü eğitimde Avrupa Kredi Transfer Sistemini (ECTS) uygulayan üniversitelerden birisi olması,

G-7. Tüm öğrenci isleri hizmetlerinin İnternet ortamında yürütülüyor olması,

objektif araçlardan yararlanma ve şeffaf olması,

G-8. Üniversitemizin, bilimsel araştırma projelerine ve sektörler için araştırma-geliştirme çalışmalarına sağladığı desteğin artıyor olması,

G-9. Bilimsel çalışmalar için materyal bulma imkanının bol olması

G-10. AB kapsamında gerçekleştirilen öğrenci ve öğretim elemanı değişimi programına katılımın artıyor olması,

G-11. Kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile ilişkilerin iyi düzeyde olması,

G-12. Yaratılan eserlerin, değerlerin kamuoyu ile paylaşılıyor olması,

G-13. Öğrencileri çeşitli konularda bilgilendirmek amacıyla bölümlere ilişkin kulüp faaliyetlerinin aktif olması,

G-14 Mezuniyet sonrası öğrencilerin iş bulma imkanlarının çok olması

G-15. Fiziksel olarak gelişmeye uygun bir kullanım alanına sahip olunması,

G-16. Fiziksel alt yapımızın tamamlama çalışmalarının devam ediyor olması,

G-17. Fiziksel olanakların artırılma çabalarının devam etmekte olması,

G-18. Bilişim teknolojilerinin kullanılabiliyor olması,

G-19. Kesintisiz kablolu ve kablosuz İnternet imkânının olması,

G-20. İdari yapılanmanın kurumsal düzeyde tamamlanmış olması

G-21. Şeffaf, paylaşımcı ve değişime açık bir üst yönetimin olması,

G-22. Konusunda iyi yetişmiş, dinamik ve idealist bir kadroya sahip olması,

G-23. Uluslararası öğretim elemanı değişiminde yeterli desteğin olması,

G-24. Fakültelerdeki akademik personel sayısının sürekli artıyor olması,

G-25. Çalışanların yeniliklere, gelişime ve değişime açık olması,

G-26. Bireyler arası iyi ilişkilere zemin hazırlayan huzurlu bir ortamın olması,

G-27. Farklı üniversitelerde eğitim gören öğretim elemanlarının farklı tecrübelerini üniversite birimlerine yansıtmaları

G-28. Sistemli ve verimli çalışan bir idari-mali yapının kurulmuş olması,

G-29. Öz gelirlerin bütçeye getirdiği avantajların bulunması,

G-30. Hazırlanan bütçe gerçekleşme oranlarının % 100’e yakın gerçekleşmesi,

G-32. Üniversite sanayi işbirliği çalışmalarının devam etmesi,

 

B-Zayıf Yönleri

 

Z-1. Yüksekokulumuza ayrılan bütçenin az olması

Z-2. Atölye ve Laboratuarlardaki teknik donanım ve malzemelerinin yetersizliği

Z-3. Orta öğretimden gelen öğrencilerin bilgi düzeylerinin yetersiz olması

Z-4. Yüksekokula gelen öğrencilerin sınavsız alınması

Z-5. Öğrencilere yönelik akademik danışmanlık sisteminin yeterli derecede olmaması,

Z-6. Seçmeli derslerin sayısının az olması ve zorunlu derslerde öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle derslerde istenilen kaliteye ulaşılamaması,

Z-7. Bazı programlara ilgili sektörlerin destek vermemesi ya da gerekli bağlantıların kurulamamış olmasından dolayı uygulamalı derslerin yürütülememesi,

Z-8. Toplam öğrenci sayısı içinde Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin oranının yüksek olması nedeniyle öğrencilerin genel ortalama niteliğinin düşük olması,

Z-9. Çift anadan ve yandan programlarının yaygınlaştırılamamış olması,

Z-10. Öğrencilerin yabancı dil bilgilerinin arzu edildiği oranda geliştirilememesi ve dil bilgilerinin aktif olarak kullanmalarını sağlayacak stratejilerin zayıf kalması,

Z-11. Kurum içinde disiplinler arası akademik çalışmaların yetersiz olması,

Z-12. Laboratuarların teknik donanım ve sarf malzemelerinin yetersiz olması,

Z-13. Sosyal ve sportif tesislerinin çok yetersiz olması,

Z-14. Öğrencilerin kullandığı fiziksel alanların yetersiz olması,

Z-15. Yetişmiş kilit idari personel yedeklerinin olmaması,

Z-16. Bilgi teknolojilerinin izlenmesinde ve temin edilmesinde yeterli ödenek bulunamaması,

Z-17. Özellikle lisanslı yazılımların alınmasında yeterli ödenek bulunmaması,

 

C-Fırsatlar

 

F-1. Ekonomik büyümeye ve kalkınmaya paralel eğitimli insana talebin artması

F-2. Sanayinin üniversite ile işbirliği talebinde artış

F-3. Ara teknik elemana duyulan ihtiyaçta artış

F-4. Hem Kamu hem de Özel sektörün gelişmesi nedeniyle işgücü talebinin artması

F-5. AB Programları ile Entegrasyon gerekliliği (FP6, FP7, Sokrates-Erasmus programları)

F-6. Devletin araştırma ve eğitime verdiği önemde artış

F-7. TÜBİTAK, DPT projelerindeki artış

F-8. Türkiye’nin genç bir nüfusa sahip olması, yüksek öğrenime olan talebin sürekli olarak artması,

F-9. Avrupa Birliği’nin değişim projeleri kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin mümkün olması,

 

D-Tehditler

 

T-1. Siyasi ve ekonomik istikrarsızlık riski

T-2. Kurumlar arası koordinasyon yetersizliği

T-3. Orta öğretim sisteminin kalitesi

T-4. Ülkenin teknolojik yönden dışa bağımlı olması

T-5. Hedeflerimize ulaşmada kadro ve devlet bütçesindeki kısıtlamalar

T-6. Bölge halkının değişime ve yeniliklere yeterli düzeyde açık olmaması

T-7. Bölgesel seviyede bilimsel bilgiye talebin az olması,

T-8. Alan araştırması için uygun ortamın olmaması

T-9. Yasa ve yönetmeliklerin sürekli değişmesi,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. KURUMUN GELECE

 

3.1 Misyonu Vizyon ve Değerler

 

3.1.1 Misyon

 

Evrensel değerler dışında, Ülkenin geleceği için ilgili sektörlerin ihtiyaç duyduğu, uluslar arası standartlarda mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, analitik düşünebilen, çağdaş, özgür, dinamik, sorumluluk sahibi, Atatürk ilkelerine bağlı bireyler yetiştirmek, araştırma ve eğitim alanlarında topluma faydalı hizmetlerde bulunmak.

 

3.1.2 Vizyonu

Mensubu olmaktan gurur duyulan, çağdaş mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik açıdan yüksek standartlara sahip, üstün nitelikli ve aranılan teknik ara eleman yetiştiren, yenilikçi ve paylaşımcı, sanayi ile sürekli işbirliği içinde bulunan, sağlayacağı eğitim, bilgi ve araştırma olanaklarıyla Bölgemizin ve Ülkemizin gelişmesine katkıda bulunacak bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.

 

3.1.3 Değerleri

 

_ Atatürk İlkelerine bağlılık

_ Bilimsellik

_ Akademik özgürlük

_ Etik ilkelere bağlılık

_ Adalet

_ Evrensellik

_ Yenilikçilik

_ İnsan odaklılık

_ Şeffaflık

_ İşbirliği ve katılımcılık

_ Çevresel ve estetik duyarlılık

_ Türk kültürü ve geleneklerine saygı

_ Hesap verilebilirlik

 

3.2 Amaç, Hedef ve Faaliyetler

Meslek Yüksekokulu olarak birbirine eşit öneme sahip aşağıda belirtilen üç temel amacımız bulunmaktadır.

 

A-1. Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek, uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek,

A-2. Sanayi ile işbirliğini geliştirmek,

A-3. Tüm paydaşlara ve topluma katkı sağlayacak hizmet üretmek

 

Stratejik Amaç 1:

A-1. Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek, uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek,

 

Stratejik Hedefleri:

 

H-1. Tüm akademik birimlerin eğitim araç-gereç ve atölye donanım ihtiyaçlarını, 2013 yılına kadar tamamlamak,

H-2. Plan dönemi sonuna kadar en az 3 yeni program açmak,

H-3. 2010 yılına kadar tüm derslerin ders içeriklerini web ortamına aktarmak,

H-4. 2010 yılına kadar tüm programların güncellemelerini yapmak,

H-5. Öğrencilere sunulan sosyal hizmetlerin iyileştirilmesine devam edilerek memnuniyet düzeylerini artırmak.

H-6. Eğitim ve öğretimin kalitesini artırmak amacıyla, plan dönemi içinde çalışanların kadro ve sayılarını her yıl en az yüzde 10 artırılmasını sağlamak,

H-7. Eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma kalitesini artırmak amacıyla, plan dönemi içinde kapalı fiziki alan ihtiyaçları tamamlanıncaya kadar kapalı alanların her yıl en az yüzde 10 artırmak.

H-8. Plan dönemi içinde uluslararası indekslerde taranan dergilerdeki yayınların sayısını her yıl yüzde 10 artırmak,

H-9. Her öğretim elemanın her yıl yurt içi veya yurt dışı en az bir projede görev alması,

H-10. Öğrencilere sağlanacak burs desteklerini etkinleştirmek,

H-11. Eğitim-öğretimin geliştirilmesi için öğrenci örgütlenmelerini daha aktif hale getirmek.

 

Stratejik Amaç 2:

 

A-2. Sanayi ile işbirliğini geliştirmek,

 

Stratejik Hedefler:

 

H-1. Ders programlarını sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda güncellemeye devam etmek,

H-2. Öğrencilerin staj yapmaları ve mezuniyet sonrası çalışabilmesi için işbirliği yapılan firma sayısını artırmak,

H-3. Sanayi- Yerel yönetim – Üniversite işbirliği ile yapılacak ortak projelerin sayısını artırmak.

 

Stratejik Amaç 3:

 

A-3. Tüm paydaşlara ve topluma katkı sağlayacak hizmet üretmek

 

Stratejik Hedefler:

 

H-1. 2010 yılına kadar mezunlar ile ilgili web sitesinde bir bölüm oluşturmak ve mezunların iletişimini güçlendirmek,

H-2. İlgili sektör çalışanlarını bir araya getirmek için yıl içinde yapılan seminer ve konferans sayısı her yıl kadar %50 artırmak,

H-3. Her yıl bölgede gerçekleştirilecek spor müsabakalarına paydaşlarla birlikte katılımda %30 artış sağlamak.

 

3.3 Planın Maliyeti

 

Yukarıda ortaya konulan amaç, hedef ve faaliyetlerin bütçe ile ilişkisinin kurulması gerekmektedir. Bu amaçla önce her bir hedef için gerekli faaliyetlerin maliyet tahminleri yapılarak bir hedefin tahmini maliyetine ulaşılmıştır. Hedeflerin maliyet tahmini toplamından her bir amacın tahmini maliyetine, amaç maliyetleri toplamından ise stratejik planın o yılki tahmini maliyetine ulaşılmıştır. Beş yıllık toplam ise planın toplam tahmini maliyetini vermektedir. Hedef ve amaçlar itibarı ile Stratejik Planın maliyeti Tablo 30’da gösterilmiştir.

 

Tablo 30 Stratejik Planın Hedef ve Amaçlar itibarı ile Maliyet Tablosu

 

 

Planın

1. yılı

Planın

2. yılı

Planın

3. yılı

Planın

4. yılı

Planın

5. yılı

Amaç 1

265.000

418.000

235.000

245.000

256.000

Hedef 1,1

100.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Hedef 1,2

50.000

250.000

50.000

50.000

50.000

Hedef 1,3

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Hedef 1,4

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Hedef 1,5

25.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Hedef 1,6

20.000

22.000

25.000

28.000

31.000

Hedef 1,7

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

Hedef 1,8

5.000

7.000

10.000

12.000

15.000

Hedef 1,9

5.000

7.000

10.000

10.000

10.000

Hedef 1,10

5.000

7.000

10.000

10.000

10.000

Hedef 1,11

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Amaç 2

72.500

67.500

72.500

77.500

82.500

Hedef 1,1

25.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Hedef 1,2

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Hedef 1,3

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

Amaç 3

15000

21000

30000

30000

30000

Hedef 1,1

5.000

7.000

10.000

10.000

10.000

Hedef 1,2

5.000

7.000

10.000

10.000

10.000

Hedef 1,3

5.000

7.000

10.000

10.000

10.000

 

Plan dönemi için toplam ve fonksiyonel ayrıma göre tahmini maliyet çıkarıldıktan sonra bu maliyetleri hangi ana ekonomik mal ve hizmetlerde alımlarında kullanılacağına ilişkin ekonomik bir ayrıma tabi tutulmuştur. Ekonomik ayrıma göre maliyetler Tablo 31’de gösterilmiştir.

 

Tablo 31 Stratejik Planın Hedef ve Amaçlar itibarı ile Maliyet Tablosu

 

Kod

Açıklama

Planın 1.Yılı

Planın 2.Yılı

Planın 3.Yılı

Planın 4.Yılı

Planın 5.Yılı

01

Personel Giderleri

420.000

465.400

512.000

565.000

625.000

02

Sos. Güç. Kurum. Devlet Primi Giderleri

45.000

50.000

55.500

61.000

68.000

03

Mal Ve Hizmet Alım Giderleri

33.000

37.000

35.062.500

38.575.000

42.337.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. UYGULAMA, İZLEME VE DEĞERLENDİRME

 

4.1 Uygulama Planı

 

Bu Stratejik Planda yer alan amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye dönük faaliyetlerin uygulanabilmesi için amaç, hedef ve faaliyetler bazında sorumluların kimler ve hangi birimler olduğu, ne zaman gerçekleştirileceği, hangi kaynakların kullanılacağı gibi hususların yer aldığı, izleme ve değerlendirmeyi sağlayacak uygulama planı hazırlanacaktır.

 

4.2 İzleme ve Değerlendirme

 

İzleme yönetime yardımcı olmak amacıyla, Stratejik Planın uygulaması ve performansının sistematik olarak takip edilmesi ve faaliyetlerin raporlanmasıdır. Değerlendirme ise uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.izleme ve değerlendirme süreci, kurumsal öğrenmeyi, buna bağlı olarak faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesini ve hesap verme sorumluluğunun oluşturulmasına sağlar.

 

Planın uygulama dönemi içinde performans göstergeleri ile ilgili veriler düzenli olarak toplanacak ve değerlendirilecektir. Raporlarda ilerleme sağlanan alanlar yanında, ilerleme sağlanamayan konularda yer verilecektir. Bunun sonucunda Planda yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin gelişmelerin yıllık objektif olarak raporlanıp ilgili taraflar ile kurum içi ve kurum dışı mercilerin değerlendirmesine sunularak, Plan dönemi içinde iç ve dışdeğerlendirmeler tamamlanacaktır.

 

İzleme ve değerlendirmenin etkin yapılabilmesi, ancak uygun veri ve istatistiklerin temin edilmesi ile mümkündür. Amaca uygun, doğru ve tutarlı verilerin varlığı, stratejik planın başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi için olmazsa olmaz bir ön koşuldur. Bu nedenle her bir hedefin izlenip değerlendirilebilmesi için ne tür verilere ihtiyaç duyulduğu, bunların ne şekilde temin edileceği, ihtiyaç duyulan veriler nasıl ve ne sıklıkla kim tarafından temin edileceği, bu kapsamdaki kısıtların neler olacağı gibi hususların mutlaka incelenerek cevaplandırılacaktır. Stratejik planlama sürecinde, izleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak, Stratejik Plan gözden geçirilip, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karsılaştırılacaktır.

 

4.3 Planın Uygulama Dönemi ve Revizyonu

 

Bu Stratejik Plan 2009–2013 arası beş yıllık dönemi kapsar. Plan en az iki yıl uygulandıktan sonra stratejik planın kalan süresi için güncelleştirilebilecektir. Güncelleştirme, Planın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde yapılacak nicel değişiklikler seklinde olacaktır.

 

Ayrıca;

a. Görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatta değişiklik olması,

b. Hükümetin değişmesi,

c. Milli Eğitim Bakanın değişmesi,

d. İlimizde ve Üniversitemizi etkileyen doğal afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalımların vuku bulması,

 

hallerinde Planları yenilenebilecektir.

 

Yenileme, Stratejik Planın beş yıllık bir dönem için yeniden hazırlanmasıdır. Stratejik planın yenilenmesi kararı, yukarıdaki şartların oluşmasını müteakip en geç üç ay içinde alınır. Bu kararı takip eden altı ay içinde stratejik plan yenilenir.

 

 

 

 

 

SONUÇ

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi İscehisar Meslek Yüksekokulu, 2009-2013 yıllarını kapsayan beş yıllık ilk stratejik planı bir yılı askın süren bu çalışmayla ortaya koymuştur.

 

Misyon, vizyon ve temel değerlerin yeniden belirlenmesi ile birlikte 2007 yılı itibariyle dinamik üniversite yapısından bir kesit alınarak durum analizi bölümü tamamlanmıştır. Durum analizi yapılırken, katılımcı, demokratik ve paylaşımcı bir yol izlenmiştir. Meslek Yüksekokulumuz kendi durum analizini yaparak güçlü-zayıf yönleri ile çevreden kaynaklanan fırsat-tehditleri ortaya koymuşlardır. Ayrıca Meslek Yüksekokulumuz, sivil toplum örgüt temsilcilerinden oluşan dış paydaş, birim temsilcilerinden oluşan iç paydaş, öğrenci temsilcilerinden oluşan öğrenci paydaşlarımız ile görüşmeler düzenlenmiştir. İç-dış paydaş memnuniyet anketleri ve Üniversitemiz web sayfası üzerinden yapılan anketler ile durum tespiti açısından önemli veriler elde edilmiştir.

 

Tüm bu verilerle Meslek Yüksekokulumuz durum fotoğrafı çekilmiş ve GZFT analizi tamamlanmıştır. Stratejik plan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca yayımlanan Kamu idarelerinde Stratejik Planlamaya ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve YÖK tarafından yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, performansa dayalı bütçelere uygulamasına temel teşkil edilebilecek çalışmaları içermektedir. Stratejik yönetim düşüncesinin de önem kazandığı günümüzde sadece hizmet üretmek amacıyla değil, harcanan kaynaklar ve emeklerle en azla faydayı elde edebileceğimiz bir sistemi kurma çabası içine girmiş bulunmaktayız. insan ve kalite odaklı yaklaşım stratejik planımızın ana temasıdır.

Hızlı erişim